.

"ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   ปรัชญาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

 

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ข้อมูลของโรงเรียน 
ข้อมูลของโรงเรียน
 

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 

อัตลักษณ์  : รับผิดชอบดี มีวินัย ใฝ่พอเพียง

เอกลักษณ์ : โรงเรียนภูมิทัศน์งาม

วิสัยทัศน์    :  นักเรียน มีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
อำเภอ เมือง จังหวัด พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย – พะเยา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกลุ่มโรงเรียนกลุ่มย่อยที่ ๕ ที่ตั้ง ๒๑๗ หมู่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลตุ่น อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ โทร ๐๕๔-๔๒๗๗๔๒ โทรสาร ๐๕๔-๔๒๗๒๔๗ e-mail fkk@fkk.ac.th website www.fkk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๒ งาน๙๑ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๖ ตำบล ๒๒ หมู่บ้านได้แก่ บ้านสันป่าม่วง บ้านผาช้างมูบ บ้านสันปูเลย บ้านสันบัวบก บ้านงิ้ว บ้านสาง บ้านม่อนแก้ว บ้านสันเวียงใหม่ บ้านสันกว๊าน บ้านทุ่งกิ่ว บ้านสันป่าถ่อน บ้านบ่อแฮ้ว บ้านตุ่น บ้านดอกบัว บ้านห้วยลึก บ้านป่าไม้ บ้านห้วยหม้อ บ้านสันป่าสัก บ้านแม่นาเรือเหนือ บ้านแม่นาเรือใต้ บ้านโซ้ บ้านร่องคำ
ประวัติกลุ่มโรงเรียนกลุ่มย่อยโดยย่อ
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑ ๙ โดยนายเฉิด อนุสรราชกิจ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้จำนวน ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา
- พ.ศ. ๒๕๑๙ นายสุนันท์ วงค์สุวรรณ ครูโท โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้น ม.ศ. ๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๗๙ คน อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยลึก สปอ. เมืองพะเยา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ จึงย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 
- พ.ศ. ๒๕๒๐ สภาตำบลตุ่นได้จัดงานทอดผ้าป่าหาทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้ ๑ หลัง จำนวน๓ ห้องเรียน
- พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ค. จำนวน ๘ ห้องเรียน อาคารชั่วคราว ๑ หลัง๖ ห้องเรียน บ้านพักครู ๑ หลัง ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑ ( ม.พ.ช. ๑ ) ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง อาคารโรงฝึกงานจำนวน ๒ หลัง ๖ หน่วย อาคาร CS ๒๑๓B จำนวน ๑ หลัง แฟลตบ้านพักครูจำนวน ๔ หลัง ๘ หน่วยและแฟลตบ้านพักนักการภารโรงจำนวน ๓ หลัง ๕ หน่วย ห้องน้ำ ห้องส้วม ๑ หลัง รถบรรทุกเล็ก ๑ คัน 
- พ.ศ.๒๕๒๗ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายประยูร ยศสุนทร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
- พ.ศ.๒๕๒๘ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. ครึ่งหลัง
- พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ๒๑๖ ล. อีกครึ่งหลัง และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องร่วมพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
- พ.ศ. ๒๕๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๓๓ เข้าร่วมโครงการขยายการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งว่าที่ ร.ต. ชูชาติ สงวนนาม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. จำนวน ๑ หลัง
- พ.ศ. ๒๕๓๙ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ( รพช. ส. )
- พ.ศ. ๒๕๔๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ กรมสามัญแต่งตั้งนายกำธร ศีติสาร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ กรมสามัญแต่งตั้งนายแสวง จันทร์ถนอม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เข้าร่วมโครงการ Resource Center ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ( Fast Tract ) และในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ โรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันอันดับที่ ๔๙ ของประเทศอย่างภาคภูมิใจ
- พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แต่งตั้งนายสุทัศน์ บุญสม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
- พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แต่งตั้งนายวิลาศ เขื่อนแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
- พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แต่งตั้งให้นางสาวณพสร จินะราช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

- พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แต่งตั้งให้นายปิยะ  ใจชุ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

- พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ แต่งตั้งให้นายเลิศ  จันธิมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
รายนามผู้บริหารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
๑. พ.ศ. ๒๕๑๙ นายสุนันท์ วงค์สุวรรณ 
๒. พ.ศ.๒๕๒๗ นายประยูร ยศสุนทร
๓. พ.ศ. ๒๕๓๕ ร.ต. ชูชาติ สงวนนาม 
๔. พ.ศ. ๒๕๔๑ นายกำธร ศีติสาร
๕. พ.ศ. ๒๕๔๓ นายแสวง จันทร์ถนอม 
๖. พ.ศ.๒๕๕๔ นายสุทัศน์ บุญสม
๗. พ.ศ.๒๕๕๔ นายวิลาศ เขื่อนแก้ว
๘. พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวณพสร จินะราช 

 ๙. พ.ศ. ๒๕๕๗ นายปิยะ ใจชุ่ม 

๑๐.พ.ศ. ๒๕๕๙ นายเลิศ จันธิมา จนถึงปัจจุบัน     

 

 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กันยานยน 2563
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com