.

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา"

 

 
 
 
 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครูชำนาญการ


นางวรีรัตน์ เสธา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวัลภา เคลือสาร
ครูชำนาญการ


นางเคลือลัดดา กลมไล
ครูชำนาญการ


นางสาวสุจินต์ สองคำชุม
ครูชำนาญการ


นางนงนุช ศิริธรรม
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูชำนาญการ


นางนาตยา อินต๊ะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐพงษ์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการ


นางฐิติกานต์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการ


นางสาวกุหลาบ บุญเรือง
ครูชำนาญการ


นายนฤพันธ์ ยินดี
ครูชำนาญการ


นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งาม
ครู


นางกาญจนา กิ่งก้าน
ครู


นายสิทธิ อภิชัย
ครู


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์


นางณัฐจิรา หล้าธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครูชำนาญการ


นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาภัค สมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชรี วาเพ็ชร
ครูชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ
ครูชำนาญการ


นายแอ๊ด ชาวน่าน
ครูชำนาญการ


นายปรีชา สูงสกุล
ครูชำนาญการ


นางสาวนุชนารถ ด้วงสงค์
ครูชำนาญการ


นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ
ครู


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒรธรรม


นางบัณฑิตา เมืองวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักรพงษ์ บุญธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม
ครูชำนาญการ


นายกังวาล กาสมุทร
ครูชำนาญการ


นายวิชยา ทำดี
ครูชำนาญการ


นายกฤตภาส ใสคำฟู
ครู


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางนุชนาฎ คงถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูชำนาญการ


นางสุดารัตน์ ศรีวิภาต
ครูชำนาญการพิเศษ


นายจรูญ บุญสุข
ครูชำนาญการ


นางรัตนา เดชะบุญ
ครูชำนาญการ


นายธนภัทร กิ่งก้าน
ครูชำนาญการ


นางสาวศิริพร เมืองแก้ว
ครู


นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษา
ครู


นายพิทักษ์พงษ์ เต็มใจ
พนักงานราชการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะ


นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครูชำนาญการ


นายศักดา สีทา
ครูอัตราจ้าง


นางสาววรรณภา ปะวรรณา
ครูอัตราจ้าง


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายพรชัย วงศ์สุวคันธ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ


นายพร้อมเพรียง พูลผล
ครูชำนาญการ


นางอมรศรี คำวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายไชยรัตน์ สุติบุตร์
ครูชำนาญการ


นายผยุง ผัดวงค์
ครูอัตราจ้าง


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


จ.ส.อ.มงคล สดเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูชำนาญการ


นางอรุณี เมืองมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเดือนนภา ยะมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชนี ถูกจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรสิทธิ์ คงมั่น
ครูชำนาญการ


นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่
ครู


ส.อ.ชวลิต กันคำ
ครูชำนาญการ


นาย เกชา ธรรมขันแก้ว
พนักงานราชการ


<--------->
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)


นายรัฐนนท์ เผ่ากันทะ
ครูอัตราจ้าง


<--------->
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง


นางสาววาทินี เต็มสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรัชฏา สมเต็ม
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวภาสารัตน์ จักร์เขียว
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นายกฤษฏาพันธ์ ยะมา
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค


<--------->
นักการภารโรง


นายอนันต์ หล่อวงศ์
ลูกจ้างประจำ


นายสุจินต์ เต่าทอง
ลูกจ้างประจำ


นายโกศล พรหมเสน
ลูกจ้างประจำ


นายนพดล ชาวน่าน
ลูกจ้าง


นายสมบูรณ์ คิดถูก
ลูกจ้าง


นายณัฐชัย มูลศรี
พนักงานขับรถ


นายถาวร เกตุเที่ยงกิจ
ลูกจ้าง


นางจันทร์ เกตุเที่ยงกิจ
แม่บ้าน
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com