.

"ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   ปรัชญาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

 

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครูชำนาญการ


นางวรีรัตน์ เสธา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเคลือลัดดา กลมไล
ครูชำนาญการ


นางสาวสุจินต์ สองคำชุม
ครูชำนาญการ


นางนงนุช ศิริธรรม
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูชำนาญการ


นางนาตยา อินต๊ะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐพงษ์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการ


นางฐิติกานต์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการ


นางสาวกุหลาบ บุญเรือง
ครูชำนาญการ


นายนฤพันธ์ ยินดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งาม
ครูชำนาญการ


นางกาญจนา กิ่งก้าน
ครูชำนาญการ


นางณัฐชยา สมควร
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์


นายปรีชา สูงสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครูชำนาญการ


นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาภัค สมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชรี วาเพ็ชร
ครูชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ
ครูชำนาญการ


นายแอ๊ด ชาวน่าน
ครูชำนาญการ


นางณัฐจิรา หล้าธิ
ครูชำนาญการ


นางสาวนุชนารถ ด้วงสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒรธรรม


นางบัณฑิตา เมืองวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักรพงษ์ บุญธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม
ครูชำนาญการ


นายกังวาล กาสมุทร
ครูชำนาญการ


นายวิชยา ทำดี
ครูชำนาญการ


นายกฤตภาส ใสคำฟู
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางนุชนาฎ คงถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูชำนาญการ


นายจรูญ บุญสุข
ครูชำนาญการ


นางรัตนา เดชะบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนภัทร กิ่งก้าน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริพร เมืองแก้ว
ครู


นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษา
ครูชำนาญการ


นายพิทักษ์พงษ์ เต็มใจ
พนักงานราชการ


Mr.Christopher John Welsh
ครูชาวต่างชาติ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะ


นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครูชำนาญการ


นายศักดา สีทา
ครูอัตราจ้าง(ศิลปะ)


นางสาววรรณภา ปะวรรณา
ครูอัตราจ้าง(นาฎศิลป์)


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายไชยรัตน์ สุติบุตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ


นายพร้อมเพรียง พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอมรศรี คำวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพรชัย วงศ์สุวคันธ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายผยุง ผัดวงค์
ครูอัตราจ้าง


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางอรุณี เมืองมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเดือนนภา ยะมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชนี ถูกจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรสิทธิ์ คงมั่น
ครูชำนาญการ


นายปัญณ์ ปัญโญใหญ่
ครูชำนาญการ


ส.อ.ชวลิต กันคำ
ครูชำนาญการ


นาย เกชา ธรรมขันแก้ว
พนักงานราชการ


<--------->
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)


นายรัฐนนท์ เผ่ากันทะ
ครูอัตราจ้าง


<--------->
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง


นางสาววาทินี เต็มสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวเจนจิรา สมเต็ม
เจ้าหน้าที่สารบรรณ


นางสาวรัชฏา สมเต็ม
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวภาสารัตน์ จักร์เขียว
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางสาวกิ่่งนภา บุญถา
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน


นายภานุพงษ์ สืบสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค


<--------->
นักการภารโรง


นายอนันต์ หล่อวงศ์
ลูกจ้างประจำ


นายสุจินต์ เต่าทอง
ลูกจ้างประจำ


นายโกศล พรหมเสน
ลูกจ้างประจำ


นายสมบูรณ์ คิดถูก
ลูกจ้าง


นายณัฐชัย มูลศรี
พนักงานขับรถ
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com