.

"ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   ปรัชญาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

 

 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ครูชำนาญการ


นางวรีรัตน์ เสธา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเคลือลัดดา กลมไล
ครูชำนาญการ


นางสาวสุจินต์ สองคำชุม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนงนุช ศิริธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งาม
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูชำนาญการ


นางนาตยา อินต๊ะสาร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายณัฐพงษ์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการ


นางฐิติกานต์ เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกุหลาบ บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายนฤพันธ์ ยินดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณัฐชยา สมควร
ครูชำนาญการเศษ


นางกาญจนา กิ่งก้าน
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์


นายปรีชา สูงสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาภัค สมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัชรี วาเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายแอ๊ด ชาวน่าน
ครูชำนาญการ


นางสาวณัฐจิรา ก๋าใจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนุชนารถ ด้วงสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ
ครูชำนาญการ


นางพัชนี ถูกจิตร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปัญณ์ ปัญโญใหญ่
ครูชำนาญการ


นาย เกชา ธรรมขันแก้ว
พนักงานราชการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒรธรรม


นางบัณฑิตา เมืองวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ


นายจักรพงษ์ บุญธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม
ครูชำนาญการ


นายกังวาล กาสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิชยา ทำดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายกฤตภาส ใสคำฟู
ครูชำนาญการ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ครูชำนาญการ


นายจรูญ บุญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรัตนา เดชะบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธนภัทร กิ่งก้าน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศิริพร เมืองแก้ว
ครู


นางนุชนาฎ คงถาวร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิทักษ์พงษ์ เต็มใจ
พนักงานราชการ


Mr.Brian Suddick
ครูชาวต่างชาติ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรุ้ศิลปะ


นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ ครูชำนาญการพิเศษ


นายศักดา สีทา
ครูอัตราจ้าง(ศิลปะ)


นางสาววรรณภา ปะวรรณา
ครูอัตราจ้าง(นาฎศิลป์)


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายพรชัย วงศ์สุวคันธ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ


นายพร้อมเพรียง พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอมรศรี เเรกข้าว
ครูชำนาญการพิเศษ


<--------->
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางอรุณี เมืองมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเดือนนภา ยะมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรสิทธิ์ คงมั่น
ครูชำนาญการ


ส.อ.ชวลิต กันคำ
ครูชำนาญการ


<--------->
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)


นายรัฐนนท์ เผ่ากันทะ
ครูอัตราจ้าง


<--------->
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง


นายชิณท์ณภัทร เภตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวเจนจิรา สมเต็ม
เจ้าหน้าที่สารบรรณ


นางสาวภาสารัตน์ จักร์เขียว
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล


นางสาวกิ่่งนภา สืบสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน


นายภานุพงษ์ สืบสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค


<--------->
นักการภารโรง


นายโกศล พรหมเสน
ลูกจ้างประจำ


นายอนันต์ หล่อวงศ์
ลูกจ้างประจำ


นายสุจินต์ เต่าทอง
ลูกจ้างประจำ


นายสมบูรณ์ คิดถูก
ลูกจ้าง


นายบุญสิทธิ์ จักรเขียว
ลูกจ้าง


นายพรชัย กุลดี
พนักงานขับรถ


นายจีรศักดิ์ หวานใจ
ลูกจ้าง


นางณิชชยา หน่อแก้ว
แม่บ้าน
 
 
นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กันยานยน 2563
 

 
: ฟากกว๊านวิทยาคม
217 ม. 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel : 08-6428-5731, 054-427-742,
Email : 1) eoffice@fkk.ac.th, 2) fakkwanfc@hotmail.com