แบบทดสอบเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

2. ในปอดแต่ละข้างมีถุงลมประมาณ 300 ล้านถุงนั้น เพื่อประโยชน์ใด
                               
คลิ๊ก     ก. มีพื้นที่สำหรับเก็บอากาศได้มาก
                               
คลิ๊ก     ข. มีพื้นที่ผิวมาก ทำให้การแลกเปลี่ยนแก๊สได้มาก
                               คลิ๊ก     ค. ทำให้ปอดได้รับออกซิเจนมาก
                               คลิ๊ก    ง. ทำให้ปอดคายคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก