แบบทดสอบเรื่องการย่อยอาหารของคน  

ข้อที่ 1  ลิ้นนอกจากทำหน้าที่รับรสแล้วยังทำหน้าที่อะไบ้างเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
                   
คลิ๊ก      ก.  ทำให้อาหารรวมตัวเป็นก้อน              
                          
 คลิ๊ก      ข. ทำให้อาหารแตกตัว
                           
 คลิ๊ก     ค. ช่วยดันอาหารให้กลืนสะดวก                        
                        
   คลิ๊ก      ง. กลับอาหารให้คลุกเคล้าเอนไซม์ได้ทั่วๆ