คำนำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา ( ส 33101 ) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เรียบเรียงโดย

คณะผู้จัดทำ