img16.gif

        ฟ้อนเล็บ เป็นการฟ้อนของชาวไทยภาคเหนือ การแสดงจะมีดนตรีบรรเลงประกอบ จะมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้ โอกาสที่แสดง ในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ
         ผู้แสดง  ฟ้อนแต่ละชุดจะใช้จำนวนคนแตกต่างกันไป นิยมกันมี ๔ คู่ ๖ คู่ หรือ ๘ คู่
         การแต่งกาย  จะแต่งกายแบบไทยชาวภาคเหนือสมัยโบราณ คือ เกล้าผมทัดดอกไม้และอุบะ นุ่งผ้าตามแบบชาวเหนือ สวมเสื้อทรงกระบอกแขนยาว คอกลม ห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าซิ่นลายขวาง และสวมเล็บมือยาวทั้ง ๘ นิ้ว เว้นแต่นิ้วหัวแม่มือ
         การแสดง  ผู้แสดงจะร่ายรำตามทำนองเพลงที่เชื่องช้า ส่วนการใช้ท่าฟ้อนเล็บนั้น ช่างฟ้อนมักจะจำต่อๆ กันมา เป็นท่าฟ้อนดั้งเดิมของชาวเหนือ คือ

        ๑.  ท่าพายเรือ

        ๒.  ท่าบิดบัวบาน

        ๓.  ท่าหย่อน
        ต่อมาเมื่อนาฎศิลป์ทางภาคกลางแพร่มาสู่ภาคเหนือ การฟ้อนเล็บก็มีการปรับวิธีการฟ้อนให้เข้ากับท่ารำแม่บท เพิ่มท่ารำให้มากขึ้นและแตกต่างกันไป
        ดนตรี  เครื่องดนตรีที่ใช้ในการฟ้อนเป็นขบวนกลองยาว ซึ่งเป็นดนตรีของชาวภาคเหนือ ได้แก่ กลองแอร์ กลองตะโล้ดโป๊ด ฉาบ ฆ้องโหม่งใหญ่ ฆ้องโหม่งเล็ก ฉิ่ง ปี่ เวลาดนตรีบรรเลง เสียงปี่ดังไพเราะเยือกเย็นมาก ท่วงทำนองเชื่องช้า เสียงกลองจะตีดัง ตะ ตึ่ง นง ตึ่ง ต๊ก ถ่ง อย่างนี้เรื่อยไป ส่วนช่างฟ้อนก็จะฟ้อนช้าๆ ไปตามลีลาของเพลง
         เพลงร้อง  อาจมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีบทร้องก็จะใช้บทร้องต่อไปนี้
ตี้ปาโม่ปา ฮ้าซั่งไชยา โอมองโละ
เลเปี้ยง มะลันโช มโหรา
ก้มแจ้ ตีปา ตระแน
ป๊านปาน โต้เว เห...
เต๊ เต โล่ทา อ่าเต เตโล่ทา
คิดแต่โชว โลวลั่นเปียว
เอโส เอ ดั่ง โม่ลา              
            นอกจากนี้ ยังมีเนื้อเพลงอีกเนื้อหนึ่ง ซึ่งประพันธ์โดย คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง นิยมนำมาแสดงกันดังเนื้อเพลงต่อไปนี้       

             ทิงเนิดเถิดเทิง    ชั้นเชิงเสียงกลอง       

        ปี่ซอคลอทำนอง   จังหวะคล้องเคล้าไป      

             แต่งตัวงามตา       โสภาน่าชม       

        เกล้ามวยสวยสม   แสมเสียบพวงดอกไม้       

             นุ่งซิ่นยาวกรอม    พร้อมเสื้อวับวาม        

        หลากสีงดงาม     ทับด้วยผ้าสไบ   

             กรีดกรายส่ายกร     สวมซ้อนเล็บยาว  

        ท่าฟ้อนของลาว   นี้เรียกว่าท่าอันใด     

             ทิงเนิดเถิดเทิง    ชั้นเชิงร่ายรำ  

        ฟ้อนเล็บตามลำนำ ทุกคนต่างสำราญใจ

 

 

farm_back.giffarm_home.giffarm_next.gif