คาบเรียนที่ 21-22   
        
 การกำหนดรูปแบบและสีให้กับตัวอักษร  


การใช้คำสั่ง <font face>  |  การใช้คำสั่ง <font color>  การใช้คำสั่ง <font face>


ความหมายของคำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดการแสดงรูปแบบตัวอักษร (Font)


ประเภทของ tag tag คู่

รูปแบบการใช้คำสั่ง
<font face="ชื่อแบบตัวอักษรที่ต้องการ">.............ข้อความ............</font>
ตัวอย่าง การกำหนดการแสดงรูปแบบตัวอักษร (Font)

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser

top


  การใช้คำสั่ง <font color>


ความหมายของคำสั่ง เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดสีของตัวอักษร


ประเภทของ tag tag คู่

รูปแบบการใช้คำสั่ง
<font color="n" >....................ข้อความ.......................</font>

*n คือชื่อสีมาตรฐานต่างๆ เช่น red, green, blue ฯลฯ
หรือ
*n คือ รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16) เช่น #000000, #FFFFFF ฯลฯ

หมายเหตุ ตัวอย่าง ชื่อสีมาตรฐานต่างๆ
  ตัวอย่าง รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16)ตัวอย่าง การกำหนดสีจากชื่อสีมาตรฐาน

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser


ตัวอย่าง การกำหนดสีจากรหัสสี (รหัสเลขฐาน 16)

การพิมพ์คำสั่งภาษา HTML ใน Text Editor

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ Web Browser
top

 
   
อ้างอิงจากหนังสือ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดย วุฒิชัย เกษพานิช และ เว็บไซต์ครูชณิชา เพชรปฐมชล  
  โดย ครูเกชา ธรรมขันแก้ว  fkkschool2012@gmail.com โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   www.fkk.ac.th