กระบวนการแก้ปัญหา                

 

 
   
  กระบวนการแก้ปัญหา

 

ความนำ

            
 ในชีวิตประจำวันทุกคนจะต้องเคยพบกับปัญหาต่าง ๆ  ที่จะต้องหาทางแก้ไข   การแก้ปัญหาของแต่ละคนจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน  การที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ   โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างมีระบบ ผลที่ได้จากการฝึกจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการ ความรู้ทางทักษะต่างๆ และทำความเข้าใจในปัญหานั้น มาประกอบกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา

ความคาดหวัง

-
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาได้

เนื้อหา

กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process ) มีขั้นตอนง่าย ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องแผนภูมิสายงาน(Flowchart)   ดังแผนภาพ

 


1.ทำความเข้าใจปัญหา


2.วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา


3.
ดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้


4.ตรวจสอบการแก้ปัญหา