โครงงาน
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม   อำเภอเมือง    จังหวัดพะเยา

            ชื่อโครงงาน   การเลี้ยงปลาดุก

            ชื่อครูที่ปรึกษา   ครูอภิชาติ  อมรินทร์

            หลักการและเหตุผล
                      เนื่องจากมีผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มเคยเลี้ยงปลาดุกมาแล้วและได้ผลดี ประกอบกับมีสถานที่อยู่แล้ว จึงคิดจะ
           ทดลองเลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่ายหารายได้พิเศษ

            วัตถุประสงค์
                      ได้รู้จักวิธีการเลี้ยงปลาดุก และการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีภายในกลุ่มฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
           รู้จักการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

            ระยะเวลาดำเนินการ
                     เริ่มตั้งแต่  21/06/50
                     สิ้นสุด  13/09/50

             งบประมาณที่ใช้
 
                    ต้นทุน  300  บาท