วิธีการดำเนินการ
            วัสดุอุปกรณ์ 

 

พื้นที่สำหรับเพาะปลูก    
เมล็ดพันธ์ผัก 
จอบ  
เสียม  
ผ้าแสลม  
แหล่งน้ำ (ห้วย)      
มีด      
ชั่ง 

เข่ง
ตอก
ถุงพลาสติก
รถเข็น 
บัวรดน้ำ 
ปุ๋ยคอก 
กระสอบ

 

แนวทางศึกษาค้นคว้า
              ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร อินเตอร์เน็ต และศึกษาจากผู้มีประสบการณ์ใน       การทำการเกษตร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            สามารถนำมาประกอบอาชีพได้ รู้จักการค้าขาย และได้ใช้เวลาว่างหลังเรียนให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และหารายได้เสริมระหว่างเรียน
งบประมาณ   30 บาท
ระยะการดำเนินการ
            เริ่ม     วันที่ 23 มิถุนายน 2550
            สิ้นสุด วันที่ 20 กันยายน 2550
กำหนดเวลาที่ตรวจ
            ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
            ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายาน 2550    

                                                                                                                              ผู้ขออนุมัติ
                                                                                                             ลงชื่อ   
                                                                                                                        (นายพินิจ   เครือวัลย์)

                                                                                                                             ครูผู้อนุมัติ
                                                                                                              ลงชื่อ
                                                                                                                      (ครู อภิชาติ  อมรินทร์)
                                                                                                                       ครูที่ปรึกษาโครงงาน