โครงงาน

ชื่อโครงงาน               ข้าวโพดคลุกเนย            

ชื่อผู้ทำโครงงาน       นาย          วชิรวิทย์   ทนุก้ำ            เลขที่  9           ม.6/3

      นางสาว    ชลธิชา     เรือนทอง       เลขที่ 13         ม.6/3

      นางสาว    วิจิตรา      หล่อดี           เลขที่  18         ม.6/3

      นางสาว    สุลัคนา    มูลฟู              เลขที่  22        ม.6/3

      นางสาว    สุวดี         อิตุพร            เลขที่  23        ม.6/3

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา           
                                 ครู  อภิชาติ  อมรินทร์

หลักการและเหตุผลหรือที่มา และ ความสำคัญของโครงงาน
                       
 ข้าวโพดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหาร คนชอบรับประทานเป็นอาหารว่าง  สมาชิกมีความคิดเห็นที่จะนำมาทำเป็นข้าวโพดคลุกเนย เพื่อจำหน่าย และ จากประสบการณ์ที่เคยทำมา โครงงานนี้จะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วัตถุประสงค์
                       
เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานตามขั้นตอน การแก้ปัญหาร่วมกันทำให้มีความสามัคคีกันในกลุ่ม