บุคลากรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 
   
   
   
นายวิลาศ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
 

นาย พิชัย มั่งคั่งรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นาย เสรี ปัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

นายจักรพันธ์ ภาชนะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 
               
 
 
 
 
 
นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ
 
นางเครือวัลย์ กลมไล
 
นางสาวสุจินต์ สองคำชุม
นางวรีรัตน์ เสธา
 
 
 
 
 
นางนงนุช ศิริธรรม
 
นางวัลภา เครือสาร
 
นายวรพงษ์ ปัญญาชื่น
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุุดารัตน์ ศรีวิภาต
นางผ่องเพ็ญ กาละ
นางรัตนา เดชะบุญ
นางนุชนาฎ คงถาวร
 
 
 
 
   
นายธนภัทร กิ่งก้าน
นายจรูญ บุญสุข
นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษา
 
 
 
 
 
 
นายพิทักษ์พงษ์ เต็มใจ
 
Mr.Andy Ria Quilog
 
Mrs.Angela PO Cardente
               
 
 
นายแอ๊ด ชาวน่าน
นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
นางสุภาภัค สมศักดิ์
นางสาวพัชรี วาเพ็ชร
 
 
นางณัฐจิรา หล้าธิ
ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ
นางนุชนารถ เมืองกรุง
นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ
 
 
       
 
นายปรีชา สูงสกุล
 
นายยุทธภูมิ จำรัส
       
 
           
               
 
 
นายณัฐพงษ์ เชื้อทอง
นางนาตยา อินต๊ะสาร
นางสาวกุหลาบ บุญเรือง
นางฐิติกานต์ เชื้อทอง
 
 
นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์
นางสาวกาญจณา แก้วมา
นางสาวกัลยา ไก่งาม
 
นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
 
           
 
นายภัคพงษ์ ไชยลังกา
           
               
 
 
นางพิมพ์ รัตนชมภู
นายกังวาล กาสมุทร
นางสาวลภา นิลแก้ว
นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม
 
 
นายกฤตภาส ใสคำฟู
นายวิชยา ทำดี
นายธงชัย บุญธรรม
 
               
               
 
 
นายไชยรัตน์ สุติบุตร์
นายพรชัย วงศ์สุวคันธ
นางอมรศรี คำวิชัย
นายพยุง ผัดวงศ์
               
               
 
 
 
   
 
นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ
นายไกรพงษ์ ฟูแสง
   
               
               
 
               
 
 
       
 
นายอภิชาติ อัมรินทร
นายชาคริต ศรีวิภาต
     
               
 
               
 
 
 
 
 
นางพัชนี ถูกจิตร์
นายศุภโชค แสงทอง
นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่
 
นาย เกชา ธรรมขันธ์แก้ว
 
           
 
นาย ธัญพิสิษฐ์ แบนขุดทด
           
 
               
 
 
 
 
 
นางอรุณี เมืองมา
นางสาวเดือนนภา ยะมา
ส.อ.ชวลิต กันคำ
 
จ.ส.อ มงคล สดเมือง
               
 
               
 
 
       
 
นายสุรสิทธิ์ คงมั่น
       
               
 
               
 
           
 
           
               
  แนะแนว
 
           
 
นายจิรเดช โยธามาศ